Bezdomovci

Občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt podľa §7 ods. 1 písm. d) až g) Zákona 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republikya nemá sa kde prihlásiť na trvalý pobyt podľa §3 alebo 4, sa prihlási na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava.

V takom prípade občan predkladá: platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. 

Ak ide o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. 

Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov.