Adaptačný proces

Adaptačný pobyt dieťaťa je pobyt dieťaťa v materskej škole, počas ktorého si dieťa postupne zvyká na nové prostredie materskej školy. 
  • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktororm zákonnýzástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny.
  • Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
  • Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.