Kontakty

Útvar pre styk s verejnosťou

Mgr. Tatiana Tóthová

Telefón: +421 2 48 284 368
Email:
Miestnosť: 106

Mgr. Dominika Dvoráková

Telefón: +421 2 48284274
Email:
Miestnosť: 106

Informácie

 • organizuje a zabezpečuje spoluprácu MČ s médiami
 • zabezpečuje mediálnu propagáciu aktivít organizovaných mestskou časťou a miestnym úradom
 • pripravuje tlačové správy a vyhlásenia informujúce o aktivitách MČ
 • zabezpečuje informovanosť občanov prostredníctvom médií
 • zabezpečuje komunikáciu s obyvateľmi, odpovedá na ich podnety
 • pripravuje podklady na verejné vyhlásenia a prejavy zástupcov MČ
 • zúčastňuje sa stretnutí starostu s občanmi
 • zúčastňuje sa zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva
 • zabezpečuje monitoring finančných programov EÚ a iných grantových programov
 • zabezpečuje informácie o možnosti získania externých finančných prostriedkov, informuje o detailoch a technických podmienkach projektov vedenie MČ
 • v spolupráci s odbornými pracovníkmi spracováva podklady k jednotlivým projektovým výzvam
 • komplexne rieši administratívu projektov- podanie projektu, monitoring a  vyhodnotenie
 • informuje o aktuálnych projektových výzvach organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ a v prípade potreby im poskytuje konzultácie
 • informuje o aktuálnych projektových výzvach širokú verejnosť, najmä neziskové organizácie so sídlom alebo pôsobnosťou v Ružinove s cieľom zabezpečiť rozvoj MČ na všetkých úrovniach
 • iniciuje uchádzanie sa o projekty  inter-regionálneho charakteru  v spolupráci so všetkými zamestnancami miestneho úradu, s príslušnými spoločnosťami, zriadenými a založenými mestskou časťou  a subjektami ako sú Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR, Únia miest Slovenska, a s ďalšími  orgánmi, organizáciami, inštitúciami a inými subjektmi na území a mimo územia SR.