Kontakty

Útvar personálnej práce a miezd

Bc. Dagmar Záňová

Telefón: +421 2 48284224
Email:
Miestnosť: 102

Michal Szabo

Telefón: +421 2 48284224
Email:
Miestnosť: 102

Ing. Viera Dedinská

Telefón: +421 2 48284224
Email:
Miestnosť: 101

Ing. Eva Kaiserová

Telefón: +421 2 48284177
Email:
Miestnosť: 102

Informácie

 • zabezpečuje v celom rozsahu pracovno-právnu agendu zamestnancov MČ súvisiacu s uzatváraním a rozväzovaním pracovného pomeru, vedie osobnú agendu zamestnancov MČ,
 • pripravuje odborné stanoviská týkajúce sa zložitých alebo sporných otázok pracovnoprávnej problematiky,
 • podieľa sa na príprave a pripomienkuje interné právne predpisy zamestnávateľa,
 • z odborného hľadiska posudzuje zaradenie zamestnancov MČ a riaditeľov zriadených organizácií do tarifných tried a stupňov podľa platového poriadku,
 • vypracováva rozhodnutia o priznaní platu zamestnancov MČ a riaditeľom zriadených organizácií,
 • realizuje platné uznesenia MZ v oblasti platových náležitostí starostu a miestneho kontrolóra,
 • metodicky usmerňuje zriadené organizácie v oblasti personálnej práce,
 • vedie agendu evidencie dochádzky, práceneschopnosti, OČR zamestnancov Mestskej časti, agendu súvisiacu s dovolenkou na zotavenie, pracovným voľnom a povoľovaním zmien a úprav pracovného času a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • na požiadanie zabezpečí vypracovanie posudku o pracovnej činnosti a vydáva potvrdenia o pracovných pomeroch,
 • zabezpečuje organizáciu pri  vzdelávacích aktivitách zamestnancov Mestskej časti,
 • zabezpečuje komplexnú agendu dôchodkového zabezpečenia, vybavenie žiadosti o poskytnutie všetkých druhov dôchodkov, zabezpečuje predstihové konanie zamestnancov v preddôchodkovom veku, vedie evidenciu pracujúcich dôchodcov,
 • vypracováva plán práce a miezd miestneho úradu a zodpovedá za čerpanie miezd v zmysle poriadku odmeňovania zamestnancov okrem zamestnancov MHK,
 • zabezpečuje spracovávanie agendy domácich a zahraničných služobných ciest starostu a zamestnancov Mestskej časti,
 • pripravuje podklady pre kolektívne vyjednávanie a pripomienkuje návrh kolektívnej zmluvy,