Kontakty

Útvar krízového riadenia

Ing. Štefan Bilačič

Telefón: +421 2 48284216
Email:
Miestnosť: 205A

Jaroslav Wyka

Telefón: +421 2 48284216
Miestnosť: 205A

Informácie

 • vykonáva práce ustanovené zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 • vypracováva analýzu územia MČ z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, ktoré by ohrozovali životy, zdravie a majetok obyvateľov,
 • spracováva a aktualizuje plán varovania a vyrozumenia osôb,
 • spracováva a aktualizuje plán evakuácie, v prípade mimoriadnej situácie riadi evakuáciu obyvateľstva na území mestskej časti,
 • spracováva a aktualizuje plán ukrytia obyvateľstva,
 • vykonáva údržbu v ochranných stavbách CO (zabezpečenie revízií technických zariadení a následné odstránenie závad),
 • spracováva a aktualizuje dokumentáciu CO a krízového riadenie mestskej časti a práce spojené  s kompletnou dokumentáciou vedenia prostriedkov individuálnej ochrany (PIO), (skladová  evidencia, výdaj PIO, inventarizácia materiálu),
 • plánuje a organizuje protiradiačné a protichemické zabezpečenie CO podľa pokynov Okresného úradu Bratislava, odboru CO a krízového riadenia,
 • organizuje ošetrovanie a skladovanie materiálu CO,
 • kontroluje sklady PIO mestskej časti,
 • uplatňuje požiadavky na finančné prostriedky v oblasti CO v rozpočte MÚ Ružinov a sleduje ich čerpanie,
 • v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane: vyjadruje sa ku všetkým opatreniam, pri ktorých by mohol byť dotknutý záujem BOZP a PO v organizácii spracováva a  podklady pre hlavné smery rozvoja BOZP a PO, vedie evidenciu BOZP v zmysle platných predpisov zabezpečuje školenie pre pracovníkov MÚ z predpisov BOZP a PO v rámci organizácie,  vykonáva kontroly stavu BOZP a PO v pracovnom i mimopracovnom čase,
 • uplatňuje požiadavky na finančné prostriedky v oblasti BOZP a PO v rozpočte MÚ Ružinov a sleduje ich čerpanie,
 • v oblasti Obecného hasičského zboru (OHZ) zabezpečuje kontakt (informácie a úlohy) medzi starostom mestskej časti a veliteľom OHZ,
 • vykonáva kontrolnú činnosť akcieschopnosti a činnosti OHZ,
 • uplatňuje požiadavky na finančné prostriedky pre činnosť OHZ z rozpočtu MÚ Ružinov a sleduje ich čerpanie,
 • vykonáva preventívne protipožiarne kontroly u fyzických a právnických osôb a vedie evidenciu,
 • vypracúva správy o povesti na občanov mestskej časti pre orgány a organizácie štátnej správy (Prezídium policajného zboru, Policajný zbor SR, Národný bezpečnostný úrad, Vojenské obranné spravodajstvo MO SR, Letecký úrad),
 • spracováva a aktualizuje činnosť mestskej časti po obdržaní nariadenia vlády (OÚ) a vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení,
 • spracováva a aktualizuje dokumentáciu na úseku obrany štátu,
 • spracováva a aktualizuje dokumentáciu pre núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie obyvateľstva,
 • poskytuje odbornú a metodickú pomoc právnickým osobám, fyzickým osobám  pri plnení úloh v civilnej ochrane a upozorňuje na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti