Kontakty

Referát životného prostredia

Oľga Kralovičová

Pozícia: Kancelária prvého kontaktu - životné prostredie
Telefón: +421 2 48284454
Email:
Miestnosť: 33

Ing. Lenka Štipák

Pozícia: vedúca referátu
Telefón: +421 2 48284343
Email:
Miestnosť: A116

Ing. Zuzana Pallaghyová

Telefón: +421 2 48284255
Email:
Miestnosť: A112

Informácie

 • vypracováva koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia mestskej časti podľa jednotlivých zložiek v nadväznosti na koncepcie rozvoja mesta, susedných mestských častí i príslušných štátnych a rezortných orgánov podľa Štatútu hl. mesta SR Bratislavy,
 • usmerňuje a kontroluje dodržanie legislatívy v údržbe zelene vo vzťahu k organizácii vykonávajúcej jej údržbu, ako aj vo vzťahu k iným subjektom na území mestskej časti z hľadiska udržania kvality obytného prostredia,
 • spracováva návrhy VZN mestskej časti, súvisiacich s tvorbou, údržbou, ochranou prírody a krajiny a odpadového hospodárstva a pripomienkuje návrhy na VZN hlavného mesta,
 • vydáva rozhodnutia na úseku ochrany prírody (povolenia na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vykonáva kontrolnú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny,
 • spracováva stanoviská v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách k domovým žumpám v rod. domoch a vydáva rozhodnutia na studne v zmysle cit. zákona,
 • spracováva odborné stanoviská k zámerom a správam o hodnotení v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP,
 • spracováva odborné stanoviská k ÚPD, PD k podnikateľským zámerom z hľadiska ochrany ŽP podľa uvedených zložiek,
 • pripravuje podklady na verejné súťaže pre investičné akcie v zeleni a pre žiadosti z grantov a eurofondov pri revitalizácii parkov a sídliskovej zelene,
 • vydáva súhlasy na zaujatie verejného priestranstva a rozkopávky v zeleni
 • navrhuje formy ochrany a programy na zlepšenie životného prostredia v jednotlivých zložkách životného prostredia vyplývajúce zo Štatútu hl. m. SR Bratislavy
 • vedie evidenciu psov podľa zákona č. 282/2002 o niektorých podmienkach držania psov,
 • vydáva rybárske lístky v zmysle zákona o rybárstve,
 • spolupracuje s Magistrátom hlavného mesta pri realizácii Programu odpadového hospodárstva, komunálneho odpadu a pri presadzovaní programu separovaného zberu odpadov,
 • spolupracuje s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy vo veci veterinárnej asanácie (odchyt túlavých a likvidácia uhynutých zvierat),
 • zabezpečuje propagáciu a osvetu vo vzťahu k obyvateľstvu, školskej mládeži v oblasti environmentálnej politiky – SEV, koordinuje a vykonáva kontrolnú činnosť SEV,
 • v súčinnosti so štátnou správou a hlavným mestom koordinuje a vybavuje agendu v oblasti chovu spoločenských a hospodárskych zvierat,
 • navrhuje a realizuje vlastné projekty v oblasti odpadov a chovu spoločenských zvierat.

Pripravuje stanoviská k sťažnostiam občanov, k petíciám, k interpeláciám poslancov, k žiadostiam podľa zákona č.211/2000 z hľadiska územného plánu