Kontakty

Referát verejno-prospešných služieb a verejného poriadku

RNDr. Lesia Richterová

Telefón: +421 2 48284431
Email:
Miestnosť: A113

Ing. Lubomír Holík

Telefón: +421 2 48284280
Email:
Miestnosť: A110

Mária Skácelová

Telefón: +421 2 48284280
Email:
Miestnosť: A110

Mgr. Jana Jecková

Telefón: +421 2 48284255
Email:
Miestnosť: A112

Mgr. Dana Dubová

Pozícia: vedúca referátu
Telefón: +421 2 48284409
Email:
Miestnosť: A116

Mgr. Lucia Jarová

Telefón: +421 2 48284343
Email:
Miestnosť: A116

Informácie

  • usmerňuje a kontroluje dodržanie legislatívy v údržbe zelene vo vzťahu k organizácii vykonávajúcej jej údržbu, ako aj vo vzťahu k iným subjektom na území mestskej časti z hľadiska udržania kvality obytného prostredia podľa VZN č. 1/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov,
  • komplexne zabezpečuje účtovnú agendu pre RP VPS a.s. v položkách- odpadové hospodárstvo, údržbu komunikácií III. a IV. triedy a verejnej zelene a detských ihrísk,
  • spracúva a realizuje koncepciu verejného poriadku z hľadiska chovu spoločenských zvierat na území mestskej časti,
  • zabezpečuje náhradnú starostlivosť drevín na základe vydaných rozhodnutí v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zvýšenú údržbu parkov a námestí,
  • monitoruje a zabezpečuje odstraňovanie čiernych skládok na území mestskej časti v súlade zo zákonom č. 79/2015 Z.z.o odpadoch,
  • kontroluje vykonávanie deratizácie na území mestskej časti,
  • zabezpečuje opravy komunikácií III. a IV triedy vrátane plôch statickej dopravy,
  • nahlasuje a odstraňuje vraky podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Pripravuje stanoviská k sťažnostiam občanov, k petíciám, k interpeláciám poslancov, k žiadostiam podľa zákona č.211/2000 z hľadiska územného plánu