Kontakty

Referát verejného obstarávania

Ing. Bohumil Flimel

Telefón: +421 2 48284405
Email:
Miestnosť: 211

Mgr. Beáta Šimorová

Telefón: +421 2 48284405
Email:
Miestnosť: 211

Informácie

 • zabezpečuje metodické, poradenské a  koordinačné práce v oblasti metód a postupov vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní, 
 • zabezpečuje všetky úkony a postupy súvisiace s jednotlivými formami a etapami verejného obstarávania v podmienkach mestskej časti,
 • zabezpečuje a zodpovedá za vyhlasovanie verejného obstarávania v súlade s platnou právnou úpravou (spôsob vyhlásenia, zverejnenie, vestník verejného obstarávania),
 • koncepčne a koordinačne zabezpečuje súťažné podklady s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania,
 • vyhlasuje výberové konania zverejnením vo vestníku pre verejné obstarávanie, vypracováva a dohliada na prípravu podkladov a na ich distribúciu uchádzačom,
 • vypracováva menovacie dekréty pre členov komisií, spracováva výsledky vyhodnotenia a zápisnice o vyhodnotení ponúk,
 • zabezpečuje  uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom, vrátane jej prípadných dodatkov a archiváciu  dokladov,
 • koordinuje vypracovanie odpovedí na dotazy k súťažným podkladom, priebeh otvárania obálok s ponukami a spracovanie záznamu z otvárania a jeho rozposlanie všetkým uchádzačom,
 • na základe stanovísk dotknutých odborov, resp. referátov v rámci revíznych postupov vybavuje žiadosti o nápravu, resp. vypracováva stanoviská k námietke,
 • posudzuje z hľadiska dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní podklady, ktoré v priebehu realizácie jednotlivých súťaží vypracúvajú jednotlivé odbory resp. referáty,
 • vykonáva povinnosti obstarávateľa voči tretím osobám,
 • zabezpečuje a vedie evidenciu o realizovaných verejných obstarávania v podmienkach mestskej časti,