Kontakty

Referát územného plánu

Ing. arch. Patrícia Rusnáková

Telefón: +421 2 48284416
Email:
Miestnosť: A8

Ing. Patrícia Frišlovičová

Telefón: +421 2 48284416
Email:
Miestnosť: A8

Ing. arch. Andrej Papp

Telefón: +421 2 48284253
Email:
Miestnosť: A6

Ing. arch. Erika Szabóová

Telefón: +421 2 48284221
Email:
Miestnosť: A6

Ing. arch. Martin Arpáš

Telefón: +421 2 48284221
Email:
Miestnosť: A6

Informácie

 • vykonáva pôsobnosť mestskej časti v oblasti územného plánovania v rozsahu článku  42 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy,
 • zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územno plánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,
 • obstaráva v spolupráci s hlavným mestom územnoplánovacie podklady: územné generely, urbanistiské, urbanisticko – dopravné a urbanisticko – architektonické štúdie na vybrané územia a lokality;
 • obstaráva a schvaľuje po dohode s hl. mestom územnoplánovaciu dokumentáciu zón a jej záväzné časti vyhlasuje nariadením mestskej časti,
 • aktualizuje územnoplánovaciu dokumentáciu zón, 
 • poskytuje územnoplánovacie informácie,
 • pripravuje stanoviská mestskej časti ku koncepčným a strategickým materiálom miestnej, celomestskej a regionálnej úrovne súvisiace s územným plánovaním,
 • vypracováva    stanoviská  z hľadiska územného plánu  pre:   proces posudzovania vplyvov na životné prostredie územné a  stavebné konanie, odňatie poľnohospodárskej pôdy, predaje pozemkov, prenájmy, prevzatie do správy,
 • vydáva stanoviská k investičnému zámeru z hľadiska záujmov územného plánu a rozvoja mestskej časti,
 • spracováva   odborné   stanoviská  k zámerom a správam o hodnotení  v  zmysle   zákona  č.24/2006  Z.z. o posudzovaní  vplyvov na ŽP,
 • vydáva záväzné stanoviská o súlade sústavy tepelných zariadení s Koncepciou hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.,