Kontakty

Referát účtovníctva a konsolidácie

Mgr. Marta Slobodová

Pozícia: vedúca referátu
Telefón: +421 2 48284311
Email:
Miestnosť: 306

Emílie Sihelníková

Telefón: +421 2 48284244
Email:
Miestnosť: 306

Marta Sláviková

Telefón: +421 2 48284259
Email:
Miestnosť: 314

Informácie

komplexne zabezpečuje agendu účtovníctva a účtovného výkazníctva MÚ, priebežné účtovanie skutočností o:

  • stave a pohybe majetku,
  • stave a pohybe záväzkov a pohľadávok,
  • rozdiele majetku a záväzkov,
  • výnosoch,
  • nákladoch,
  • príjmoch,
  • výdavkoch,
  • výsledku hospodárenia MÚ,
  • zostavuje účtovnú závierku za účtovnú jednotku (MÚ)ako celok
  • zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá poskytuje informácie o  konsolidovanom celku