Kontakty

Referát správy nehnuteľného majetku

JUDr. Alica Kučerová

Pozícia: vedúca referátu
Telefón: +421 2 48284508
Email:
Miestnosť: 215

Ing. Gabriela Kubranová

Telefón: +421 2 48284162
Email:
Miestnosť: 217

JUDr. Alžbeta Šafáriková

Telefón: +421 2 48284162
Email:
Miestnosť: 217

JUDr. Lenka Pieterová

Telefón: +421 2 48284238
Email:
Miestnosť: 216

Mgr. Svetlana Chorváthová

Telefón: +421 2 48284238
Email:
Miestnosť: 216

Daniela Zeleníková

Telefón: +421 2 48284262
Email:
Miestnosť: 207

Informácie

 • vedie evidenciu všetkého nehnuteľného majetku Mestskej časti a organizácií ňou riadených,
 • odpisuje nehnuteľný majetok Mestskej časti v programe evidencie majetku Mestskej časti,
 • v spolupráci s organizáciami zriadenými mestskou časťou je súčinný pri inventarizácii nehnuteľného majetku mestskej časti a usmerňuje výkon inventarizácie nehnuteľného majetku,
 • zaobstaráva majetkovoprávne informácie o vlastníkoch pozemkov pre potreby miestneho úradu,
 • zisťuje právne vzťahy k nehnuteľnostiam na úrovni obce,
 • zabezpečuje vypracovanie podkladov pre majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností pre potreby miestneho úradu,
 • v spolupráci s dražobníkom zabezpečuje a predkladá dražobníkovi nevyhnutné podklady k dražbe pozemkov,
 • spracováva stanoviská k riešeniu nárokov oprávnených osôb na nápravu niektorých majetkových krívd a reštitučných nárokov týkajúcich sa nehnuteľného majetku,
 • vypracováva a vedie evidenciu zmlúv o prevode vlastníckeho práva nehnuteľného majetku /pozemky, stavby/,
 • vypracováva a vedie evidenciu nájomných zmlúv o užívaní pozemkov na podnikateľské účely, na účely záhradiek, garáží, na umiestnenie a prevádzkovanie predajných stánkov a reklamných zariadení a nájomných zmlúv samostatne stojacich objektov v správe alebo vlastníctve mestskej časti a iné účely,
 • zaujíma stanoviská, vypracováva a vedie evidenciu zmlúv týkajúcich sa nehnuteľného majetku vo vlastníctve alebo správe mestskej časti,
 • vypracováva stanoviská starostu pre primátora hl. m. SR Bratislavy k zmluvným prevodom a nájmom nehnuteľného majetku,
 • vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúceho sa v mestskej časti Bratislava - Ružinov,
 • zabezpečuje správu nehnuteľného majetku mestskej časti v súlade s ust. zák. č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, Zásad hospodárenia s majetkom obce a VZN MČ Bratislava - Ružinov,
 • vypracováva žiadosti o predchádzajúci súhlas starostu adresované primátorovi k prevodom vlastníckeho práva nehnuteľností v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vypracováva a predkladá odborné materiály vo veci prevodov vlastníckeho práva a prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, operatívnej porade starostu , komisiám MZ, miestnej rade a miestnemu zastupiteľstvu,
 • vyjadruje sa, posudzuje a spolupracuje pri tvorbe, zmene a zrušení všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a VZN hlavného mesta SR Bratislavy, týkajúcich sa nehnuteľného majetku vo vlastníctve alebo správe mestskej časti
 • vedie evidenciu platieb z uzatvorených nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv realizovaných referátom, sleduje úhrady vyplývajúce z týchto zmlúv a pohľadávky a nakladanie s nimi,
 • vypracováva výkaz pohľadávok,
 • dáva podnety na referát právnych služieb vo veci vymáhania pohľadávok súdnou cestou,
 • pripravuje a predkladá návrh rozpočtu príjmov z prenájmu nehnuteľností a prevodov nehnuteľností /realizovaných/ RsNM/ a výdavkov RsNM