Kontakty

Referát sociálnych služieb

Kancelária prvého kontaktu - sociálne služby

Telefón: +421 2 48284451
Miestnosť: 33

Nataša Horváthová

Pozícia: kancelária 1. kontaktu - Odbor sociálnych vecí
Telefón: +421 2 48284451
Email:
Miestnosť: 33

Mgr. Darina Molnárová

Telefón: +421 2 48284267
Email:
Miestnosť: 10

Jana Morgošová

Telefón: +421 2 48284285
Email:
Miestnosť: 10

PhDr. Svetlana Ďuratná

Telefón: +421 2 48284265
Email:
Miestnosť: 8

Mgr. Mária Ščasná

Telefón: +421 2 48284457
Email:
Miestnosť: 5

Mgr. Ivona Krajňáková

Telefón: +421 2 48284457
Email:
Miestnosť: 5

PhDr. Jana Lavová

Telefón: +421 2 48284404
Email:
Miestnosť: 4

Mgr. Katarína Jánošová

Telefón: +421 2 48284240
Email:
Miestnosť: 8

Informácie

Pôsobnosť referátu sociálnych služieb vyplýva zo zákona :

 • č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpiso
 • č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
 • č 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • č.305/2005 Z.z.. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
 • č.214/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov
 • č.544/2010 Z.z.o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny v znení výnosu z 26.decembra 2008 č.23609/2008-II/1


V rámci uvedených zákonov zabezpečuje úlohy sociálnej starostlivosti pre občanov Ružinova, najmä:

 • zabezpečuje poskytovanie finančných príspevkov a jednorazových finančných príspevkov ako aj jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom MČ /dôchodcom, rodinám s deťmi, neprispôsobivým občanom/
 • zabezpečuje poskytovanie mimoriadnych finančných príspevkov pri narodení dieťaťa, pri prvom vstupe dieťaťa do školy, k Vianociam  rodinám s deťmi v hmotnej núdzi a rodinám s nízkym príjmom
 • vyhotovuje sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu, vydáva rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č.448/2008 Z.z. zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • vedie evidenciu žiadostí o odkázanosti na sociálnu službu, vedie evidenciu uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb, vedie evidenciu zmlúv, podľa ktorých bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
 • zabezpečuje výkon terénnej práce v rodine, kolektívnych zariadeniach a organizáciách
 • vypracúva rozhodnutia /príp. analogické priznania/ starostu mestskej časti
 • vyhľadáva a vedie evidenciu občanov, ktorým je potrebné poskytnúť sociálnu pomoc
 • poskytuje  pomoc  občanom  bez  domova  pri  zabezpečovaní  prístrešia,  poskytuje  pomoc maloletým v naliehavých prípadoch, najmä ak sú život alebo zdravie maloletého v doterajšom prostredí vážne ohrozené
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona NR SR č 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle čl. 32 Štatútu hl. m. SR Bratislavy
 • vydáva rozhodnutia o udelení pokarhania malololetým a mladistvým pri porušení zákazu podľa  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
 • navrhuje orgánom príslušným na rozhodovanie o prídavkoch na deti, aby v odôvodnených prípadoch zastavili výplatu tejto dávky
 • pôsobí ako náhradný príjemca prídavkov na deti z dôvodov záškoláctva
 • zabezpečuje letné tábory pre deti zo sociálne slabších a viacdetných rodín
 • zabezpečuje integračný tábor pre deti zdravotne a telesne postihnuté
 • vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov
 • koná v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje zriadená rozpočtová alebo príspevková organizáciách
 • zabezpečuje zriaďovanie a činnosť denných centier a metodicky riadi ich činnosť
 • utvára podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov
 • organizuje zájazdy a rekreačno-ozdravovacie pobyty pre nepracujúcich dôchodcov
 • organizuje spoločné stravovanie pre dôchodcov
 • spolupracuje so subjektmi a inštitúciami činnými v sociálno-zdravotnej oblasti, ktoré poskytujú
 • sociálnu pomoc v súlade so zákonom o sociálnych službách, ako aj s ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti
 • zabezpečuje pochovávanie zomrelých, ak k úmrtiu došlo na území mestskej časti a ktorých pohreb nebol inak zabezpečený
 • spolupôsobí pri súdnych konaniach o zbaveniach spôsobilosti na právne úkony
 • poskytuje súdu súčinnosť pri hodnotení výkonu funkcie opatrovníka
 • vykonáva funkciu opatrovníka na základe rozhodnutia súdu
 • v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny poskytuje dotácie na stravovanie, školské pomôcky základným školám a materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ ale aj Špeciálnej základnej škole deťom z nízko príjmových a sociálne slabších rodín
 • metodicky riadi a koordinuje činnosť Ružinovského domova seniorov, Sklenárova 14 Bratislava, Domova dôchodcov, Pažítkova 2 Bratislava
 • poskytuje poradenstvo v oblasti sociálnych služieb občanov MČ
 • spolupracuje s FNsP pri umiestňovaní občanov do domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb
 • v rámci Slovenska metodicky usmerňuje a koordinuje poskytovanie opatrovateľskej služby a prepravnej služby
 • spracováva a poskytuje požadované podklady útvaru krízového riadenia