Kontakty

Referát rozpočtu, finančného riadenia a analýz

Irma Bartalosová

Pozícia: pokladňa
Telefón: +421 2 48284201
Email:
Miestnosť: 18

Bc. Martina Eleková

Telefón: +421 2 48284260
Email:
Miestnosť: 313

Ing. Beáta Linhartová

Telefón: +421 2 48284260
Email:
Miestnosť: 313

Informácie

 • zostavuje rozpočet mestskej časti, rozpis finančných prostriedkov pre priamo riadené organizácie a finančný plán a vykonáva kontrolu ich plnenia
 • koordinuje úkony organizačných zložiek MU a zriadených organizácií pri tvorbe rozpočtu, vykonáva dohľad nad postupom a úplnosťou
 • koordinuje časové rozloženie plnenia rozpočtu MC a zriadených organizácií, vykonáva dohľad nad rozpočtovou disciplínou
 • v rámci zverených právomocí vykonáva zmeny rozpočtu a dispozície s rozpočtovými rezervami vypracováva rozbory a správy o plnení rozpočtu a finančných plánov zostavuje záverečný účet MČ
 • riadi a vykonáva finančné vysporiadania vzťahov medzi štátnym rozpočtom SR, rozpočtom mestskej časti a rozpočtami riadených organizácií po skončení kalendárneho roka
 • vykonáva platobný a zúčtovací styk, bankové dispozície a prevody finančných prostriedkov, bezhotovostný platobný styk prostredníctvom Home-bankingu
 • eviduje podklady pre určenie zainteresovanosti riaditeľov zriadených organizácií
 • finančne zabezpečuje prenos výkonu štátnej správy, eviduje a vyúčtováva záväzné limity decentralizačnej dotácie
 • vedie pokladničnú knihu a zabezpečuje činnosť pokladničnej služby miestneho úradu, poslancov a občanov MČ Ružinov
 • vedie evidenciu cenín pre miestny úrad (nákup, predaj)
 • metodicky usmerňuje a koordinuje hospodárenie rozpočtovej organizácie - Domov dôchodcov a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou