Kontakty

Referát regionálneho rozvoja a dopravy

Ing. Vladimír Lištiak

Telefón: +421 2 48284207
Email:
Miestnosť: A10

Ing. Ladislav Illa

Pozícia: referent
Telefón: +421 2 48284421
Email:
Miestnosť: A11

Mgr. Edita Ferenczyová

Pozícia: vyhradené parkovanie
Telefón: +421 2 48284408
Email:
Miestnosť: A12

Ing. Tatiana Spišáková

Pozícia: vyhradené parkovanie
Telefón: +421 2 48284424
Email:
Miestnosť: A12

Ing. Vladimíra Koláčková

Telefón: +421 2 48284421
Email:
Miestnosť: A11

Ing. Marián Horváth

Telefón: +421 2 48284421
Email:
Miestnosť: A11

Ivana Hiebschová

Telefón: +421 2 48284421
Email:
Miestnosť: A11

Informácie

 • vykonáva pôsobnosti mestskej časti v oblasti pozemných komunikácií v zmysle čl. 74 písm. c), l), m)  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy,
 • vydáva povolenia na vyhradené parkovanie,
 • vydáva rozhodnutie o pripojení pozemných komunikácií, zriaďovaní alebo zrušení vjazdov na susedné nehnuteľnosti,
 • vydáva povolenia na vykonávanie rozkopávkových prác a zaujatí verejného priestranstva,
 • spracováva návrhy o rozsahu potrebných úprav miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
 • spracováva návrhy na zmeny dopravného systému mestskej časti,
 • vykonáva prípravu, realizáciu a ukončenie stavieb realizovaných z rozpočtu mestskej časti – dopravné stavby a detské ihriská (kapitálové výdavky),
 • kontroluje fakturačnú činnosť dodávateľa a sleduje finančné plnenie rozpočtu stavby,
 • sleduje stavby v rámci záručnej doby a uplatňuje požiadavky na odstránenie prípadných nedostatkov a závad u zhotoviteľa,
 • preberá pôsobnosť cestného správneho orgánu vo veciach miestnych komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií,
 • zabezpečuje vstupné údaje pre realizáciu stavieb a prieskumy pre spracovanie PD,
 • zabezpečuje prípravu, organizáciu a realizáciu výberových konaní pre výber spracovateľa PD a dodávateľa pre  stavby MČ investičného charakteru,
 • zabezpečuje výkon stavebného dozoru na stavbách v rámci investičného plánu  MČ,
 • vedie agendu a kontroluje fakturačnú činnosť dodávateľa na úseku dopravného značenia,
 • vypracováva stanoviská k projektovým dokumentáciám vo všetkých úrovniach z             hľadiska dopravy a všetkých druhov inžinierskych stavieb (dopravné stavby            a technická infraštruktúra) a stavebných úprav iných investorov,