Kontakty

Referát prevádzky, údržby škôl a školských zariadení a školského stravovania

Ing. Jana Jurkovičová

Telefón: +421 2 48284473
Email:
Miestnosť: 320

Ing. Danica Čupková

Telefón: +421 2 48284159
Email:
Miestnosť: 319

Marta Hlavatá

Telefón: +421 2 48284159
Email:
Miestnosť: 319

Informácie


Referát prevádzky škôl, školských zariadení a školského stravovania vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam:
 • vykonáva dohľad nad ich prevádzkovou správou
 • poskytuje odbornú, technickú a metodickú pomoc pri zabezpečovaní ich prevádzky a údržby a rieši vzniknuté havarijné situácie
 • koordinuje, sleduje a vyhodnocuje:
  • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení tlakových nádob, plynových zariadení, elektrických  zariadení, bleskozvodov, výťahov a dymovodov
  • odborné prehliadky a odborné skúšky hasiacich prístrojov a hydrantov
  • odborné prehliadky telocviční a opravy telocvičného náradia
  • obmenu technických a technologických zariadení kuchýň školských jedální
 • analyzuje spotrebu palív energií na jednotlivých odberných miestach a navrhuje racionalizačné opatrenia v spotrebe palív a energie
 • vykonáva kontrolu hospodárneho a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov na opravy a údržbu objektov, kvalitu týchto prác a dodržiavanie technickej a technologickej disciplíny dodávateľov týchto prác
 • vykonáva kontrolu kvality opravárenských a údržbárskych prác, kontroluje vyhradené technické zariadenia
 • vyhodnocuje požiadavky na obmenu technologických  zariadení školských budov a navrhuje ich realizáciu
 • spracováva podklady pre plánovanie finančných prostriedkov v oblasti prevádzkového a investičného charakteru
 • sleduje vyhradené technické zariadenia s dôrazom na ich vplyv na životné prostredie
 • vypracováva návrhy týkajúce sa komplexnej starostlivosti o enviromentálnu politiku v oblasti ekológie a životného prostredia usmerňuje a koordinuje činnosť vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam
 • kontroluje a poskytuje odbornú a technickú pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z previerok BOZP, PO a RÚVZ technického a prevádzkového charakteru úseku opráv, údržby a obmeny technologických zariadení kuchýň
 • vykonáva dohľad nad ich prevádzkovou správou vychádzajúcou z Koncepcie školského stravovania v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, schválenej uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov dňa 29.6.2004 pod číslom 227/XII/2004
 • vypracováva  metodické pokyny v oblasti školského stravovania poskytuje informácie a pre oblasť školského stravovania, organizuje  porady a inštruktáže
 • vykonáva kontroly v školských jedálňach a vypracováva podklady a hodnotenia školského stravovania.