Kontakty

Referát právnych služieb

Mgr. Peter Florek

Telefón: +421 2 48284509
Email:
Miestnosť: 208

Zuzana Kudzbelová

Telefón: +421 2 48284156
Email:
Miestnosť: 207

JUDr. Monika Cibulková

Telefón: +421 2 48284218
Email:
Miestnosť: 209

JUDr. Richard Dantsits

Telefón: +421 2 48284314
Email:
Miestnosť: 210

Mgr. Peter Kopún

Telefón: +421 2 48284505
Email:
Miestnosť: 214

Informácie

Referát právny zabezpečuje plnenie úloh na úseku právneho poradenstva pre vedenie MÚ Mestskej časti, najmä:

 • vedie register všetkých zmlúv uzatvorených Mestskou časťou,
 • vyjadruje sa ku všetkým zmluvám resp. ich návrhom za Mestskú časť a zodpovedá za právnu stránku zmlúv uzatváraných Mestskou časťou,
 • posudzuje vnútorné právne normy Mestskej časti ako napr. pokyny, smernice, príkazy, všetky poriadky miestneho úradu napr. organizačný, pracovný, spisový a pod.,
 • vyjadruje sa, posudzuje a spolupracuje s odbornými útvarmi miestneho úradu pri tvorbe, zmene a zrušení všeobecne záväzných nariadení Mestskej časti,
 • vydáva rozhodnutia starostu o obnove predošlého pokojného stavu,
 • na úseku právnej agendy zhromažďuje podklady a vypracováva stanoviská k predloženým materiálom pre starostu, zástupcov starostu a prednostku miestneho úradu,
 • zastupuje mestskú časť v konaniach pred súdmi v občianskoprávnych, obchodno-právnych, pracovnoprávnych veciach,
 • zastupuje mestskú časť v právnom styku so správnymi orgánmi a organizáciami,
 • zastupuje mestskú časť pred orgánmi prokuratúry,
 • vypracováva návrhy žalôb a vedie evidenciu súdnych sporov,
 • zabezpečuje uplatnenie vymáhania úhrady pohľadávok u právnických a fyzických osôb súdnou cestou na základe podkladov príslušných odborov a samostatných referátov miestneho úradu,
 • zabezpečuje vydávanie exekučných príkazov na predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí a všetkých úkonov s tým spojených,
 • zabezpečuje správne konania a vydávania rozhodnutí starostu podľa zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, o uložení pokút v zmysle platných právnych predpisov, okrem správneho konania súvisiaceho so stavebným zákonom
 • zabezpečuje a koordinuje činnosti spojené s priestupkovým konaním podľa zákona č.372/1990 Zb. o priestupkovom konaní v znení neskorších predpisov, poskytuje právne poradenstvo vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa, okrem priestupkového konania súvisiaceho so stavebným zákonom, bytových domov a požaduje od nich informácie pre objektívne prešetrenie daného stavu
 • v spolupráci s príslušnými odbormi a referátmi vybavuje žiadosti o informácie podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a pripravuje podklady v súlade s týmto zákonom pre stanoviská hovorcu mestskej časti
 • zabezpečuje tvorbu koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni mestskej časti
 • podáva návrhy žalôb na príslušný súd vo veci vypratania bytu resp. určenie nájomcu nájomného bytu
 • podáva návrhy na vykonanie exekúcie.