Kontakty

Referát organizačný a správy registratúry

Ľubica Kucserová

Telefón: +421 2 48284338
Email:
Miestnosť: A4

Ing. Alena Buzášová

Telefón: +421 2 48284318
Email:
Miestnosť: A4

Silvia Valčeková

Telefón: +421 2 48284323
Email:
Miestnosť: A4

Iveta Jablonská

Telefón: +421 2 48284342
Email:
Miestnosť: 23

Informácie

Komplexne zabezpečuje činnosť volených orgánov mestskej časti najmä:

 • organizačne a materiálne zabezpečuje zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
 • vypracúva návrhy uznesení pre rokovania miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, vedie ich evidenciu, sleduje a vyhodnocuje plnenie uznesení,
 • vedie osobnú evidenciu poslancov miestneho zastupiteľstva, členov komisií MZ i z radov obyvateľov, vypracováva potrebné rozbory a prehľady o ich činnosti,
 • vypracováva podklady do rozpočtu mestskej časti v položke „poslanci MZ" a sleduje jej čerpanie,
 • vyžaduje od odborov, poslancov a zriadených organizácií podklady do plánu práce MR a MZ a samostatne spracováva plán práce MR a MZ,
 • spracováva návrhy, zmeny a dodatky rokovacích poriadkov MR a MZ
 • vedie evidenciu VZN a s tým súvisiacu agendu pre Mestskú časť Bratislava - Ružinov, Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj,
 • organizačne zabezpečuje prípravu volieb do zákonodarného zboru, orgánov samosprávy, voľby prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov, referendum a iné hlasovania obyvateľov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje vykonávanie zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle „Postupu MU MČ Bratislava - Ružinov pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informáciu",
 • prostredníctvom klubov poslancov zabezpečuje výber a schválenie v MZ prísediacich Okresného súdu Bratislava II a Krajského súdu Bratislava,
 • organizačne pripravuje a zabezpečuje chod kancelárie poslancov,
 • zabezpečuje záznam na MG pásky z rokovaní MR a MZ a výstupy z hlasovania poslancov,


Registratúrne stredisko zabezpečuje:

 • komplexnú ochranu odbornej správy písomností a metodické usmerňovanie pracovníkov MÚ Ružinov,
 • aktualizáciu  Registratúrneho  poriadku a registratúrneho plánu,
 • preberanie písomností z odborov, evidovanie, ukladanie, ochranu, vypožičiavanie, posudzovanie, výber a skartáciu písomností pochádzajúcich z činnosti MÚ Bratislava Ružinov (okrem Stavebného úradu), SVPS,  Prevádzkárne,  Bytového podniku a Obvodného národného výboru Bratislava II