Kontakty

Referát nájomných bytov

Kancelária prvého kontaktu - sociálne služby

Telefón: +421 2 48284451
Miestnosť: 33

Monika Repášová

Telefón: +421 2 48284227
Email:
Miestnosť: 6

Informácie

Komplexne zabezpečuje agendu nájomných bytov a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov, agendu nájomných bytov a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Ružinov a prevodov nájomných bytov a nebytových priestorov do vlastníctva podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v nasledovnom rozsahu:

 • prijíma žiadosti o pridelenie nájomných bytov, vedie evidenciu žiadateľov, pripravuje podklady pre odbornú poradnú komisiu k žiadostiam o byt
 • na základe rozhodnutia o pridelení bytu bytovou komisiou pripravuje podklady a následne vypracováva zmluvu o nájme bytu
 • sleduje úhrady nájomcov obecných bytov
 • pripravuje súhlasy, alebo nesúhlasy k dohodám o výmene bytov
 • konštatuje prechod nájmu bytu z dôvodu:
  • opustenia spoločnej domácnosti
  • úmrtia nájomcu bytu
  • zmeny priezviska pri zmene osobných pomerov /sobáš, rozvod, zmena mena alebo priezviska/
  • zániku nájomného práva v zmysle rozsudku súdu, alebo dohody rozvedených manželov
 • pripravuje súhlas k zaevidovaniu občana do nájomného bytu, alebo žiadosť zamieta
 • pripravuje súhlas k podnájmu do bytu, alebo žiadosť o podnájom zamieta
 • vykonáva úkony potrebné k dokazovaniu v sporných prípadoch, vedie miestne šetrenia
 • predvoláva svedkov k vypočutiu a spísaniu úradného záznamu
 • spolupracuje s notárskymi úradmi pri vypratávaní nájomných bytov po právoplatnom ukončení dedičského konania
 • zabezpečuje v spolupráci s PRS a.s. náhradný byt resp. ubytovanie v prípadoch výpovede z nájmu bytu pre neplatičov
 • komplexne zabezpečuje agendu prevodov nájomných bytov do vlastníctva, vrátane poradenstva, tvorby databázy, dokladovej dokumentácie, zabezpečenia atestov bytov určených k prevodom až po podanie návrhov na vklad vlastníckeho práva k jednotlivým bytom do katastra nehnuteľností v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č.182/1993 Z. z. v platnom znení
 • sleduje uskutočňované úhrady nadobúdateľmi bytov v zmysle uzatvorených zmlúv
 • zabezpečuje nahrávanie všetkých údajov o bytoch do systému „mesto“
 • eviduje a vybavuje žiadosti o výmaz záložného práva na liste vlastníctva k bytom, vystavuje potvrdenia o vyplatení záložnej čiastky
 • komplexne zabezpečuje agendu prevodov nebytových priestorov nájomcom vrátane poradenstva, tvorby databázy, dokladovej dokumentácie až po podanie návrhov na vklad vlastníckeho práva k nebytovým priestorom do katastra nehnuteľností
 • zabezpečuje nahrávanie všetkých údajov o nebytových priestoroch do systému „mesto“
 • sleduje uskutočňované úhrady nadobúdateľmi nebytových priestorov v zmysle uzatvorených zmlúv, vystavuje upomienky pri nedodržaní podmienok zmlúv a pripravuje podklady k vymáhaniu platieb
 • vypracováva žiadosti o predchádzajúci súhlas starostu adresovanej primátorovi k prevodu vlastníckeho práva nebytových priestorov
 • pripravuje rozhodnutia k prenájmu nebytových priestorov určených na prevádzkovanie obchodu a služieb vo vlastníctva hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov podľa zákona č. 116/1990 Zb. v platnom znení
 • komplexne zabezpečuje agendu prevodov pozemkov prislúchajúcich k bytu, vrátane poradenstva, tvorby databázy, dokladovej dokumentácie až po podanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 • sleduje uskutočňované úhrady nadobúdateľmi pozemkov prislúchajúcich k bytom v zmysle uzatvorených zmlúv
 • zabezpečuje nahrávanie všetkých údajov do systému „mesto“
 • pripravuje podklady k návrhom VZN v oblasti bytovej politiky
 • pripravuje podklady do jednotlivých komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva
 • vyhľadáva a zakladá spisy v archíve bytového referátu.