Kontakty

Referát miestnych daní a podnikateľských činností

Mgr. Peter Tóth

Pozícia: vedúci referátu
Telefón: +421 2 48284436
Email:
Miestnosť: 318/A

Anna Schmidt

Telefón: +421 2 48284346
Email:
Miestnosť: 315

Soňa Rybárová

Telefón: +421 2 48284316
Email:
Miestnosť: 316

Hedviga Markuseková

Telefón: +421 2 48284459
Email:
Miestnosť: 317

Informácie

 • zabezpečuje správu miestnych daní v rozsahu zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a platného VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov o miestnych daniach a príslušného zákona o správe daní, v rámci ktorej vykonáva najmä:
  • vedie evidenciu daňových subjektov v členení podľa jednotlivých druhov miestnych daní
  • registráciu a overovanie daňových priznaní a oznámení o vzniku a zániku daňovej povinnosti
  • výrub daní na základe podaných daňových priznaní a oznámení
  • výrub daní bez súčinnosti s daňovým subjektom
  • rozhodovanie o opravných prostriedkoch podaných daňovým subjektom
  • ukladanie sankcií
  • vymáhanie daňových nedoplatkov v rámci daňového exekučného konania
 • vypracováva všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov na úseku miestnych daní a podnikateľských činností
 • vydáva potvrdenia o daňových nedoplatkoch
 • vedie agendu a spravuje rozpočtové položky referátu miestnych daní a podnikateľských činností
 • spolupracuje s Ministerstvom financií SR, daňovými úradmi a inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
 • poskytuje súdom, súdnym exekútorom a ďalším orgánom súčinnosť a informácie podľa osobitných predpisov
 • spracováva štatistické výkazy pre štatistický úrad v zmysle príslušných právnych predpisov
 • spracováva podkladové materiály pre rokovanie operatívnej porady starostu, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva
 • v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v prípade ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzkarne na území mestskej časti a zabezpečuje k nim    potrebné podklady (napr. zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov)
 • v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením mestskej časti registruje a eviduje oznámenia o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb podnikateľských subjektov, ktoré zriadili na území mestskej časti prevádzkareň
 • vydáva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 • vydáva osvedčenia samostatne hospodáriacim roľníkom podľa zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
 • v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy a pracovníkmi mestskej polície vykonáva pôsobnosti obce vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • sprístupňuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • rieši a poskytuje súčinnosť pri riešení sťažností fyzických a právnických osôb na obchodné prevádzky a prevádzky služieb na území mestskej časti
 • vedie evidenciu podnikateľských subjektov a poskytuje informácie týkajúce sa podnikateľských aktivít vykonávaných na území mestskej časti na požiadanie príslušných orgánov v rozsahu určenom právnymi predpismi pri dodržaní podmienok ochrany osobných údajov