Kontakty

Referát metodiky škôl a školských zariadení

Mgr. Viera Kováčová

Pozícia: vedúca referátu
Telefón: +421 2 48284413
Email:
Miestnosť: 312/A

Mgr. Janka Lukáčová

Telefón: +421 2 48284155
Email:
Miestnosť: 312

Mgr. Eva Pindjaková

Telefón: +421 2 48284309
Email:
Miestnosť: 310

Beata Tomášová

Pozícia: referent
Telefón: +421 2 48284309
Email:
Miestnosť: 310

Informácie


Referát školstva zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Mestská časť Bratislava – Ružinov je zriaďovateľom 9 základných škôl a 9 materských škôl s právnou subjektivitou. Od 1. 7. 2004 zabezpečuje kompetencie vyplývajúce zo zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v nadväznosti na štatút hl. mesta Bratislava

 • vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti
 • metodicky riadi a koordinuje činnosť škôl, školských zariadení, zabezpečuje odborné poradenstvo ich riaditeľom
 • sleduje plnenie úloh vyplývajúcich z Pedagogicko-organizačných pokynov vydaných pre príslušný školský rok MŠVVaŠ SR
 • v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy zriaďuje a zrušuje ZŠ a MŠ , sleduje zmeny v sieti
 • vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
 • vedie evidenciu detí a sleduje ich  zaškolenosť v ZŠ v MČ Ružinov
 • vedie evidenciu žiakov, ktorí nemajú trvalý pobyt v MČ ale navštevujú ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a evidenciu žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v našej MČ ale navštevujú  školy v iných obciach alebo  MČ
 • vedie evidenciu počtu detí v MŠ a sleduje  ich vekové zloženie
 • zabezpečuje realizáciu požiadaviek MČ na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu
 • zabezpečuje podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami
 • vykonáva štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania
 • v súlade s vypracovaným Plánom kontrolnej činnosti vykonáva kontrolu ZŠ a MŠ
 • v spolupráci s miestnym kontrolórom vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl, okrem sťažností v kompetencii riaditeľov škôl a ŠŠI
 • spolupracuje so školskou inšpekciou
 • pripravuje delegovanie zástupcov MČ do školských rád
 • zabezpečuje prípravu výberového konania na obsadenie funkčného miesta riaditeľa ZŠ a MŠ
 • spracováva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania na základe požiadavky iných orgánov
 • vyjadruje sa ku koncepcii rozvoja ZŠ a MŠ, prerokováva ju s ich riaditeľmi
 • v zmysle platnej legislatívy vypracováva pre  školy a školské zariadenia VZN smernice metodické
 • usmernenia a usmernenia, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom
 • na požiadanie útvaru krízového riadenia spracováva požadované podklady
 • pripravuje podklady pre sprístupnenie informácií požadovaných občanmi
 • vykonáva hodnotenie RŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti


Legislatíva v oblasti školstva
Zákony

 • zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zák. č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zák. č.. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku
 • zák. č.36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vyhlášky

 • Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich finančnom zabezpečení
 • Vyhláška MŠ SR č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznaní dokladov o vzdelaní
 • Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 • Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode
 • Vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
 • Vyhlášky MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
 • Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
 • Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách
 • Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
 • Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách a na odborných učilištiach
 • Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe
 • Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania
 • Vyhláška MŠ  SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 366/2010 Z. z.
 • Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách
 • Vyhláška 348/2005 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných tlačív v školstve
 • Vyhláška č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkach na zariadenia pre deti a mládež
 • Vyhláška 525/2007 o podrobnostiach o požiadavkach na telovýchovno športové zariadenia


Smernice

 • Smernica  č.6/2009 o organizovaní plaveckého výcviku v Základných školách

Nariadenia vlády

 • Nariadenie vlády SR č. 412/2007 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre detí v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
 • Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
 • Nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách
 • Nariadenie vlády SR č. 517/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách