Kontakty

Referát hospodárskej správy

Ing. Zdenek Císar

Pozícia: vedúci referátu
Telefón: +421 2 48284222
Email:
Miestnosť: 12

Soňa Zátopková

Telefón: +421 2 48284251
Email:
Miestnosť: 11

Katarína Uhrinčatová

Telefón: +421 2 48284251
Email:
Miestnosť: 11

Bc. Marcela Krajčiová

Telefón: +421 2 48284213
Email:
Miestnosť: 2

Jana Mislovičová

Pozícia: podateľňa
Telefón: +421 2 48284213
Email:
Miestnosť: 2

Mária Bližňáková

Telefón: +421 2 48284111
Email:
Miestnosť: 1

Informácie

 • spravuje dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý drobný hmotný majetok a dlhodobý drobný nehmotný majetok Mestskej časti Bratislava-Ružinov (zaraďovanie a vyraďovanie majetku z evidencie )
 • vedie evidenciu  pracovných pomôcok zverených zamestnancom
 • uplatňuje, sleduje a mesačne vyhodnocuje rozpočet mestskej časti podľa rozpočtovej skladby pre referát hospodárskej správy
 • vykonáva kontrolu a vyúčtovanie nákladov na prevádzku miestneho úradu a na prevádzku prenajatých kancelárskych priestorov iným organizáciám v budove miestneho úradu
 • zabezpečuje v rozsahu schváleného finančného rozpočtu nákup investičného majetku a drobného hmotného majetku a ostatného spotrebného materiálu, výrobu a evidenciu pečiatok, ochranných pomôcok, tlače pre zamestnancov mestskej časti a vedie o ňom predpísanú evidenciu
 • pripravuje a sleduje zmluvy na dodávku tepelnej energie, elektrickej energie, dodávku vody, likvidáciu komunálneho odpadu, poistné zmluvy, telekomunikácie a podobne pre potreby mestskej časti
 • materiálne zabezpečuje prípravu a výkon volieb do zastupiteľských orgánov SR, orgánov miestnej samosprávy, referenda a sčítanie obyvateľov, bytov a domov
 • zabezpečuje prevádzku budovy miestneho úradu a prenajatých priestorov iným organizáciám na základe potrieb mestskej časti
 • zabezpečuje opravy investičného, drobného hmotného majetku a ostatného majetku, periodické revízie technologických zariadení, elektrického vedenia a bleskozvodov, telefónnej ústredne  v budove miestneho úradu,
 • prostredníctvom podateľne elektronicky spracúva, rozdeľuje a triedi došlú poštu podľa miesta určenia a odovzdáva príslušným zamestnancom mestskej časti,
 • zabezpečuje vrátnu a strážnu službu v budove miestneho úradu,
 • zabezpečuje údržbu budovy miestneho úradu a okolia, tepelné hospodárstvo a upratovanie
 • vedie evidenciu o prevádzke služobných motorových vozidiel a spotrebu pohonných hmôt,
 • zabezpečuje údržbu a opravy služobných motorových vozidiel, zabezpečuje vykonávanie jázd služobným motorovým vozidlom
 • zabezpečuje rekonštrukčné práce v budove miestneho úradu
 • zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov a služieb


V prípade mimoriadnych udalostí (živelné pohromy, havárie, krízové situácie a pod) plní úlohy na ochranu obyvateľov, budov a majetku mestskej časti a ďalšie úlohy stanovené starostom v rozsahu činnosti krízového štábu mestskej časti