Kontakty

Referát ekonomiky škôl a školských zariadení

Ing. Mária Navrátilová

Pozícia: vedúca referátu
Telefón: +421 2 48284432
Email:
Miestnosť: 304

Alena Kufelová

Telefón: +421 2 48284239
Email:
Miestnosť: 304

Iveta Bezákova

Telefón: +421 2 48284152
Email:
Miestnosť: 305

Katarína Heisterová

Telefón: +421 2 48284420
Email:
Miestnosť: 311

Eva Tomová

Telefón: +421 2 48284420
Email:
Miestnosť: 311

Daniela Kralovičová

Telefón: +421 2 48284460
Email:
Miestnosť: 309

Jela Jenner

Telefón: +421 2 48284460
Email:
Miestnosť: 309

Silvia Adamátová

Telefón: +421 2 48284460
Email:
Miestnosť: 309

Informácie

 • zostavuje  rozpočet mestskej časti na úseku školstva a rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
 • v rámci zverených právomocí vykonáva zmeny rozpočtu a dispozície s rozpočtovými rezervami na úseku školstva
 • pripravuje návrh rozpočtu škôl a školských zariadení a jeho rozpis
 • zabezpečuje prevody a sledovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, z výnosu dane z príjmov fyzických osôb na financovanie originálnych pôsobností m. č. na úseku školstva, finančných prostriedkov, ktoré sú zdrojom financovania škôl a školských zariadení (príjmy z prenájmu, dary, prostriedky z rozpočtu m. č., príspevky pre deti a žiakov v hmotnej núdzi zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu m. č.)
 • spolupracuje pri  kontrole hospodárenia škôl a  školských zariadení s  finančnými prostriedkami
 • vypracováva rozbory a správy o plnení rozpočtu na úseku škôl a školských zariadení
 • riadi a vykonáva finančné vysporiadania vzťahov medzi štátnym rozpočtom SR,   rozpočtom mestskej časti a rozpočtami škôl a školských zariadení po skončení rozpočtového roka
 • pripravuje podklady pre určenie hmotnej zainteresovanosti riaditeľov škôl a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. Bratislava - Ružinov
 • spracováva a poskytuje informácie v oblasti ekonomiky škôl a školských zariadení hlavnému mestu, orgánom štátnej správy a verejnosti - spracovanie výkazov, štatistiky a i.
 • metodicky riadi a usmerňuje školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. Bratislava - Ružinov v oblasti rozpočtu
 • koordinuje inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok škôl a školských zariadení
 • v spolupráci s referátom účtovníctva a konsolidácie sleduje a mesačne odsúhlasuje stavy na účtoch za úsek školstva a spolupracuje pri konsolidovanej účtovnej závierke
 • zabezpečuje vykonávanie administratívno-technických prác na pracovnoprávnom úseku a na mzdovom úseku, vedenie agendy rozpočtu a účtovníctva a vedenie evidencie majetku pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. podľa uzatvorených zmlúv medzi materskými školami a mestskou časťou