Kontakty

Oddelenie životného prostredia

Mgr. Eva Šrámeková

Pozícia: Kancelária prvého kontaktu - životné prostredie
Telefón: +421 2 48284454
Email:
Miestnosť: 33

Ing. Lenka Malinová

Telefón: +421 2 48284343
Email:
Miestnosť: A17

Ing. Marián Rehuš, PhD.

Telefón: +421 2 48284431
Email:
Miestnosť: A16

Informácie

 • spracováva koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia mestskej časti podľa jednotlivých zložiek v nadväznosti na koncepcie rozvoja mesta, susedných mestských častí i príslušných štátnych a rezortných orgánov podľa štatútu,
 • usmerňuje a kontroluje dodržania legislatívy v údržbe zelene vo vzťahu k organizácii vykonávajúcej jej údržbu, ako aj vo vzťahu k iným subjektom na území mestskej časti,
 • spracováva  návrhy všeobecne záväzných nariadení mestskej časti súvisiacich s tvorbou, údržbou, ochranou prírody a krajiny,
 • pripomienkuje návrhy všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
 • vydáva rozhodnutia na úseku ochrany prírody (povolenia na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny),
 • vykonáva obhliadkovú činnosť v procese výrubových konaní,
 • realizuje riešenie výrubových konaní určených Okresným úradom (iné mestské časti),
 • vykonáva kontrolnú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny, spolupracuje s Okresným úradom...,
 • poveruje sa na výkon štátneho dohľadu,
 • spracováva odborné stanoviská k zámerom a správam o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • spracováva odborné stanoviská k územnoplánovacím dokumentáciám, k projektovým dokumentáciám a k podnikateľským zámerom z hľadiska ochrany životného prostredia podľa uvedených zložiek,
 • pripravuje podklady, spracovanie stanovísk pre žiadosti z grantov a eurofondov pri revitalizácii parkov a sídliskovej zelene,
 • spracováva návrhy ochrany na zlepšenie životného prostredia v jednotlivých zložkách životného prostredia vyplývajúcich zo štatútu,
 • vykonáva poradenstvo a konzultácie v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje vydávanie rybárskych lístkov z zmysle zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov,
 • spracováva stanoviská k domovým žumpám v rodinných domoch a vydávanie rozhodnutí na studne v zmysle v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),, riešenie podnetov od občanov,
 • vykonáva komunikáciu so základnými, materskými školami v procese ochrany prírody (environmentálna výchova – Stredisko environmentálnej výchovy, kontrolná  činnosť)
 • zadáva požiadavky na riešenie dodávateľskej firme, a vykonáva účtovnú agendu pre Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. (výruby suchých nebezpečných drevín, výrub inváznych drevín, výrub drevín z rozhodnutí, revitalizácia priestoru, výsadba drevín, kríkových porastov, trvalkových záhonov...),
 • zabezpečuje spracovanie náhradných výsadieb - koncepcia riešenia revitalizácie,
 • pripravuje stanoviská k sťažnostiam občanov, k petíciám, k interpeláciám poslancov, k žiadostiam podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.