Kontakty

Oddelenie verejno-prospešných služieb a verejného poriadku

RNDr. Lesia Richterová

Telefón: +421 2 48284431
Email:
Miestnosť: A113

Ing. Lubomír Holík

Telefón: +421 2 48284280
Email:
Miestnosť: A110

Mária Skácelová

Telefón: +421 2 48284280
Email:
Miestnosť: A110

Mgr. Jana Jecková

Telefón: +421 2 48284255
Email:
Miestnosť: A112

Mgr. Dana Dubová

Pozícia: vedúca oddelenia
Telefón: +421 2 48284409
Email:
Miestnosť: A116

Mgr. Lucia Jarová

Telefón: +421 2 48284343
Email:
Miestnosť: A116

Informácie

 • usmerňuje a kontroluje dodržania legislatívy v údržbe zelene vo vzťahu k organizácii vykonávajúcej jej údržbu, ako aj vo vzťahu k iným subjektom na území mestskej časti z hľadiska udržania kvality obytného prostredia podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Ružinov,
 • komplexne zabezpečuje účtovnú agendu pre spoločnosť Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. v položkách - odpadové hospodárstvo, údržba komunikácií III. a IV. triedy, údržba verejnej zelene a detských ihrísk,
 • spracúva a realizuje koncepcie verejného poriadku z hľadiska chovu spoločenských zvierat na území mestskej časti,
 • zabezpečuje náhradnú starostlivosť drevín na základe vydaných rozhodnutí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • monitoruje a zabezpečuje odstraňovania čiernych skládok na území mestskej časti v súlade zo zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • kontroluje vykonávanie deratizácie na území mestskej časti a pasport prvkov v rámci mestskej časti,
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva na zeleni,
 • vydáva povolenia na rozkopávkové práce, kontrola a ich prevzatie (v zeleni),
 • spracováva podklady na zabezpečenie rezov drevín a kríkov vo verejnej zeleni,
 • zabezpečuje opravy komunikácií III. a IV triedy vrátane plôch statickej dopravy,
 • zabezpečuje štandardnú letnú a zimnú údržbu komunikácií a chodníkov,
 • nahlasuje a odstraňuje vraky podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje zriaďovanie s správu detských ihrísk,
 • uskutočňuje zber elektroodpadu prostredníctvom externej firmy,
 • vykonáva správu psích výbehov.