Kontakty

Oddelenie územného plánu

Ing. arch. Patrícia Rusnáková

Telefón: +421 2 48284416
Email:
Miestnosť: A8

Ing. Patrícia Frišlovičová

Telefón: +421 2 48284416
Email:
Miestnosť: A8

Ing. arch. Andrej Papp

Telefón: +421 2 48284253
Email:
Miestnosť: A6

Ing. arch. Erika Szabóová

Telefón: +421 2 48284221
Email:
Miestnosť: A6

Ing. arch. Martin Arpáš

Telefón: +421 2 48284221
Email:
Miestnosť: A6

Informácie

 • zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,
 • obstaráva územnoplánovacie podklady: územné generely, urbanistiské štúdie, urbanisticko – dopravné a urbanisticko – architektonické štúdie na vybrané územia a lokality,
 • vykonáva činnosť orgánu územného plánovania v rozsahu územnoplánovacej  dokumentácie zón,
 • obstaráva a schvaľuje po dohode s Hlavným mestom Bratislava územnoplánovaciu dokumentáciu zón a jej záväzné časti vyhlasuje nariadením mestskej časti,
 • aktualizuje územnoplánovaciu dokumentáciu zón, 
 • poskytuje územnoplánovacie informácie,
 • pripravuje stanoviská mestskej časti ku koncepčným a strategickým materiálom miestnej, celomestskej a regionálnej úrovne súvisiace s územným plánovaním,
 • vypracováva stanoviská  z hľadiska územného plánu  pre:   proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, územné a stavebné konanie, odňatie poľnohospodárskej pôdy, predaje pozemkov, prenájmy, zverenia,
 • vydáva stanoviská k investičnému zámeru z hľadiska záujmov územného plánu a rozvoja mestskej časti,
 • zabezpečuje výberové konania pre výber spracovateľa územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
 • zabezpečuje spoluprácu s inými inštitúciami pre oblasť územného plánu (napr. s Katedrou architektúry STU a iné),
 • zabezpečuje správu rozpočtových položiek pre oblasť územného plánu,
 • vydáva záväzné stanoviská o súlade sústavy tepelných zariadení s Koncepciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.