Kontakty

Oddelenie nájomných bytov

Monika Repášová

Telefón: +421 2 48284227
Email:
Miestnosť: 6

Jana Klöcklerová

Telefón: +421 2 48284257
Email:
Miestnosť: 218

Informácie

 • vedie komplexnú agendu prevodu mestských nájomných bytov, pozemkov vo vlastníctve a v správe mestskej časti, v pôsobnosti odboru majetkové do vlastníctva žiadateľov (tvorba dokladovej dokumentácie, zabezpečenie atestov bytov určených k prevodom až po podanie návrhov na vklad),
 • pripravuje žiadosti na predchádzajúci súhlas primátora k prevodu nebytových priestorov a spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami v pôsobnosti odboru majetkového,
 • vedie evidenciu a vykonáva kontrolu uskutočňovaných úhrad za prevody bytov, nebytových priestorov a spoluvlastníckych podieloch na pozemkoch pod bytovými domami v pôsobnosti odboru majetkového, v spolupráci s dražobníkom vykonáva dražby bytov,
 • nahráva údaje do systému „mesto“,
 • vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu a evidenciu pridelených bytov do nájmu,
 • vedie komplexnú agendu nájomných bytov vo vlastníctve mestskej časti –(Vietnamská 41),
 • pripravuje nájomné zmluvy, spracováva vyúčtovania v spolupráci s Evide,
 • vykonáva zmenu úhrad za plnenia spojené užívaním bytu pri zmene osobných pomerov nájomcov,
 • pripravuje podklady k súhlasom alebo zamietnutiam výmeny bytov, evidencie prechodu nájmu bytu,
 • vykonáva úkony vo veciach ohlásenia nájomcov bytov, zániku nájomného práva, dohody rozvedených manželov o ďalšom užívaní bytu a pod.,
 • uskutočňuje proces  pridelenia bytovej náhrady (rozširovanie kapacít MŠ a iné),
 • pripravuje návrhy na vykonanie exekúcie na vypratanie bytu (v zmysle notárskej zápisnice),
 • komunikuje s nájomcom pred zaslaním výpovede – pokus o zmier a zabezpečuje mediáciu,
 • komunikuje s nájomcami pri vzájomných sporoch v objektoch v pôsobnosti odboru majetkového,
 • poskytuje súčinnosť pri spisovaní notárskych zápisníc v pôsobnosti odboru majetkového,
 • spolupracuje s mestskou a štátnou políciou pri kontrole hospodárenia nájomcov s majetkom v správe alebo v majetku mestskej časti v pôsobnosti odboru majetkového,
 • pripravuje podklady k podpisovaniu zmlúv o výkone správy,
 • pripravuje stanoviská starostovi na písomné hlasovanie v bytových domoch v súčinnosti s Prvou ružinovskou správcovskou, a.s.,
 • vypracováva zmluvy o nájme nebytových priestorov v súčinnosti s Evide,
 • pripravuje dodatky ku zmluvám s Prvou ružinovskou správcovskou, a.s., k prevodom nebytových priestorov – vyňatie zo zmluvy o komplexnom prenájme, a vykonáva úkony potrebné k dokazovaniu v sporných prípadoch užívania bytu,
 • vedie miestne šetrenia,
 • predvoláva svedkov k vypočutiu a spísaniu úradného záznamu týkajúceho sa bytov v pôsobnosti odboru majetkového,
 • prešetruje a vyjadruje sa k podnetom tretích osôb vo veci užívania nájomných bytov v pôsobnosti odboru majetkového,
 • pripravuje podklady pre realizáciu verejnej obchodnej súťaže na nájom nebytových priestorov domu kultúry Bulharská ako samostatného objektu,
 • pripravuje podklady pre spracovanie materiálov na rokovanie komisií, Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva vo veciach nakladania s bytmi v pôsobnosti odboru majetkového, pripravuje návrh rozpočtu a sledovanie čerpania rozpočtu za oddelenie nájomných bytov,
 • uskutočňuje realizáciu inventarizácie nehnuteľného majetku v spolupráci s Evide.