Kontakty

Oddelenie majetkové

JUDr. Alica Kučerová

Pozícia: vedúca oddelenia
Telefón: +421 2 48284508
Email:
Miestnosť: 215

Ing. Gabriela Kubranová

Telefón: +421 2 48284162
Email:
Miestnosť: 217

JUDr. Alžbeta Šafáriková

Telefón: +421 2 48284162
Email:
Miestnosť: 217

JUDr. Lenka Pieterová

Telefón: +421 2 48284238
Email:
Miestnosť: 216

Mgr. Svetlana Chorváthová

Telefón: +421 2 48284238
Email:
Miestnosť: 216

Daniela Zeleníková

Telefón: +421 2 48284262
Email:
Miestnosť: 207

Informácie

 • vedie evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti a v správe právnických osôb zriadených mestskou časťou,
 • zabezpečuje prípravu a vypracovanie protokolov o zverení a odňatí nehnuteľného majetku,
 • vypracováva žiadosti o predchádzajúci súhlas starostu mestskej časti k prevodom nehnuteľného majetku pre nakladanie s majetkom v súlade so štatútom,
 • vypracováva stanoviska starostu mestskej časti na žiadosť primátora k nakladaniu s nehnuteľným majetkom,
 • zisťuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam na úrovni obce,
 • vykonáva inventarizáciu nehnuteľného majetku v pôsobnosti odboru majetkového,
 • odpisuje nehnuteľný majetok podľa osobitných predpisov v pôsobnosti odboru   majetkového,
 • vystavuje účtovné doklady o nakladaní s nehnuteľným majetkom (predaj, kúpa,  zverenie, odňatie),
 • poskytuje informácie o zverenom majetku,
 • zabezpečuje archiváciu a evidenciu nájomných zmlúv v pôsobnosti odboru  majetkového,
 • vypracováva podklady pre znalecké posudky za účelom realizácie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, pripravuje podklady pre znalca, obhliadky nehnuteľného majetku pre znalca a komunikáciu so znalcom,
 • kontroluje správnosť a vybavuje podnety na opravu zápisov, príp. opravu  iných nezrovnalostí vedených v katastri nehnuteľností v súvislosti s nepredaným nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mestskej časti a nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti,
 • realizuje obhliadky nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti a nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti,
 • vedie evidenciu žiadateľov o prevod nehnuteľného majetku (pozemkov,  nebytových priestorov, garáží),
 • vedie evidenciu žiadateľov o nájom nehnuteľného majetku (pozemkov,  nebytových priestorov, garáží),
 • vedie evidenciu pozemkov pod garážami, pozemkov - záhrad, pozemkov pod komunikáciami, ktoré sú v správe a vo vlastníctve mestskej časti,
 • vedie evidenciu nájomných zmlúv na  nebytové priestory, pozemky, garáže, priebežne aktualizuje stanovené evidencie,
 • pripravuje podklady pre vypracovanie zmlúv o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku a pripravuje podklady pre vypracovanie zmlúv o nájme nehnuteľného majetku (nebytové priestory, pozemky, garáže),
 • pripravuje podklady pre spracovanie materiálov na rokovanie komisií, Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva vo veciach predaja a nájmu všetkého nehnuteľného majetku vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti v pôsobnosti odboru majetkového,
 • pripravuje podklady a následné protokolárne odovzdávanie a preberanie zariadení, nebytových priestorov v pôsobnosti odboru majetkového,
 • pripravuje materiáli a podklady pre vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom a predaj nehnuteľného majetku v pôsobnosti odboru majetkového,
 • uskutočňuje vyhlásenie, realizáciu a priebeh obchodnej verejnej súťaže a splnenie všetkých podmienok v súvislosti s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších redpisov v pôsobnosti odboru majetkového.