Kontakty

Miestny kontrolór

Ing. Günther Furin

Pozícia: miestny kontrolór
Telefón: +421 2 48284266
Email:
Miestnosť: 201

Oddelenia

Informácie

 • podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti vykonáva kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zvereným do správy a jeho vlastným majetkom, ďalej vykonáva kontrolu v rozsahu § 18d zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • raz za šesť mesiacov predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti
 • správu o výsledkoch kontroly predkladá priamo miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti a záverečnému účtu MČ, pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve,
 • polročne predkladá miestnemu zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 • mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti vykonáva a plní úlohy uložené miestnym  zastupiteľstvom, správu o výsledkoch kontroly predkladá priamo miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • v rámci spolupráce s ostatnými referátmi miestneho úradu podáva návrhy na vydanie nových všeobecne platných predpisov mestskej časti, alebo návrhy na zmenu,
 • vybavuje sťažnosti a vedie evidenciu sťažností a petícií občanov mestskej časti a vykonáva kontrolu správnosti ich vybavenia,
 • metodicky upravuje výkon kontroly v podmienkach mestskej časti,
 • zúčastňuje sa na zasadaní miestnej rady a miestneho zastupiteľstva s hlasom poradným,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestskej časti zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • správy z kontrol hlavného kontrolóra