Kontakty

Evidencia hlásenia pobytu občanov

Mária Veterníková

Telefón: +421 2 48284335
Email:
Miestnosť: 14

Ing. Boris Krošlák

Telefón: +421 2 48284335
Email:
Miestnosť: 14

Marta Chabroňová

Telefón: +421 2 48284373
Email:
Miestnosť: 14

Informácie

vykonáva činnosť hlásenia a evidencie pobytu v súlade:

 • so zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
 • so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov,
 • so zákonom č.49/2012 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • so zákonom č. 265/2005 Z. z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov,
 • so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších  predpisov,
 • so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine,
 • so zákonom č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov,
 • so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike,
 • so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • s vyhláškou  SU SR č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 - 2011,
 • s vnútornou smernicou obehu účtovných dokladov,
 • vybavuje  podania v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na MÚ Bratislava – Ružinov,
 • plní úlohy súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov podľa Slovenskej republiky,
 • vedie evidenciu o pobyte občanov a zaznamenávanie údajov o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v elektronickej forme,
 • zaznamenáva do registra údaje o určení, zmene názvu alebo zrušení ulice, alebo o určení, zmene alebo zrušení čísla stavby a ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri,
 • preberá a zaznamenáva do registra údaje od súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony, o rozvode manželstva, vyhlásení manželstva za neplatné, zákaze pobytu a o vyhlásení občana za mŕtveho,
 • overuje totožnosť obyvateľov, úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť predkladaných dokladov,
 • vykonáva opravy v prípade nezrovnalostí osobných údajov občana v registri v mene, priezvisku, rodnom priezvisku, vo vzťahových údajoch, mieste narodenia, dátume úmrtia alebo štátnom občianstve,
 • poskytuje údaje z evidencie pobytu občanov a z registra obyvateľov orgánom verejnej správy, právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu na základe osobitných predpisov,
 • poskytuje informácie o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby a zaznamenáva do evidencie a registra, komu a na aký účel bola informácia o pobyte poskytnutá,
 • vydáva potvrdenia o evidovanom pobyte občanom SR právnickým osobám a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine za poplatok,
 • zabezpečuje a dodržiava bezpečnosť ochrany osobných údajov a evidencie pobytu,
 • preberá žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a ich zaznamenávanie do evidencie pobytu a registra,
 • plnení oznamovaciu  povinnosť v súlade so zákonom o hlásení a evidencií pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a iných právnych predpisov,
 • vybavuje podania, sťažnosti, podnety a dožiadania fyzických a právnických osôb na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov,
 • spracováva a mesačne zasiela štatistickému úradu SR hlásenia o prihlásení na trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava – Ružinov,
 • zabezpečuje vyberanie správnych poplatkov za úkony v súlade zo zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vykonáva pravidelný odvod finančných prostriedkov,
 • vedie mennú a odkladaciu evidenciu pobytu občanov, ktorí hlásia svoj pobyt,
 • vykonáva činnosti súvisiace s voľbami (voličské zoznamy, zmeny vo voličských zoznamoch, námietková kancelária)
 • vybavuje doporučené zásielky pre občanov , ktorých opatrovníkom je Mestská časť