Zmeny a doplnky územného plánu Bratislavy - 02

Obstarávateľ schváleného Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy , účinného od 1.9.2007 vyzval listom doručeným 21.8.2009 našu mestskú časť, aby začala stanovisko k Návrhu zmien a doplnkov.