Územny plán zóny Štrkovecké jazero

Písomné stanoviská s pripomienkami k predloženým dvom variantom konceptu tohto územného plánu zóny je potrebné zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 v termíne do 8.12.2014  (pondelok).
Pripomienky doručené do vyššie uvedeného termínu budú zahrnuté do vyhodnotenia pripomienok.V súčasnosti sa spracováva „Zámer“ potrebný pre určenie rozsahu hodnotenie v zmysle zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súbory na stiahnutie