Územný plán zóny Cvernovka

Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Cvernovka v m. č. Bratislava – Ružinov, prípravné práce

  • Ku dňu 26.10.2014 boli odovzdané Prieskumy a rozbory ÚPN zóny Cvernovka v mestskej časti Bratislava – Ružinov
  • Prieskumy a rozbory prístupné k nahliadnutiu na Referáte územného plánovania
  • Zadanie pre UPN-Z Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov z mája 2015 bolo schválené dňa 22.09.2015 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov uznesením č. 128/VIII/2015

  • Aktuálne od 01.02.2016 do 01.03.2016 prebieha prerokovanie Konceptu riešenia UPN-Z Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov, spracovateľ Ing. arch. Peter Žalman, CSc, január 2016.

Pripomienky a námietky k spracovanému materiálu je možné uplatniť v termíne do 30 dní odo dňa oznámenia, najneskôr však do 1. marca 2016. Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať (pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Pripomienky a námietky je potrebné podať písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov alebo poštou na adresu : Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov, Referát územného plánu a regionálneho rozvoja, Mierová 21, 827 05 Bratislava.

Súbory na stiahnutie