Územny plán zóny Bajkalská roh

Zadanie pre ÚPN-Z Bajkalská roh (schválené uznesením č.420/XXV/2014 zo dá 18.02.2014) stanovilo, že ÚPN-Z má byť spracovaný v takej podrobnosti, aby nahrádzal rozhodnutie o umiestnení stavby v zmysle §39a, ods.3 stavebného zákona. Podľa prílohy č. 8 (kapitola 9, položka 16) zákona č.24/2006 je potrebné ÚPN-Z nahrádzajúci územné rozhodnutie vypracovať ako Zámer a predložiť ho na zisťovacie konanie. Obstarávateľ toto vykonal a 18.11.2015 obdržal Rozhodnutie OÚ Bratislava, že „navrhovaná činnosť ÚPN-Z Bajkalská roh sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.", t.j. je potrebné absolvovať proces známy pod výrazom „veľká EIA". MČ sa rozhodla zmeniť zadanie a prerokovanú zmenu odoslala 15.5.2017 na posúdenie podľa § 20 stav. zákona na OÚ Bratislava.

Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere č. SU/CS 412/2016/1/ZST-18 zo dňa 16. 06. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 07. 2016, v území "Bajkalská roh" vymedzenom komunikáciami osovo: na severe osovo Ružinovskou ulicou, na západe osovo Bajkalskou ulicou, na juhu južnou hranicou pozemkov parcelné č. 15293/4, 15294/18 a 15294/43, katastrálne územie Ružinov, na východe obslužnou severo-južnou komunikáciou k pavilónom LDCH, a západnou fasádou objektu ružinovskej nemocnice NsP (celková výmera riešeného územia je 109,681 m2).

Súbory na stiahnutie