Územny plán zóny Bajkalská, Drieňová

Písomné stanoviská s pripomienkami k predloženým dvom variantom konceptu tohto územného plánu zóny je potrebné zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 v termíne do 8.12.2014  (pondelok).
Pripomienky doručené do vyššie uvedeného termínu budú zahrnuté do vyhodnotenia pripomienok. V súčasnosti sa v koncepte ÚPN-Z riešia pripomienky Hlavného mesta SR Bratislavy zo stanoviska č. MAGS OKUS 373562/14-356416 zo dňa 3.3.2015.

Súbory na stiahnutie