Urbanistická štúdia Vlčie hrdlo

  • Zadanie prevzaté mestskou časťou  v júli 2006
  • Kvalitárske výbory pre UŠ sa uskutočnili na Magistráte Hl.m.SR v r.2007-2008
  • Verejné prerokovanie v termíne 19.12.2008-31.1.2009
  • Verejná prezentácia s odborným výkladom pre dotknuté orgány samosprávy, orgány štátnej správy a dotknuté právnické osoby  13.1.2009
  • Vyhodnotenie stanoviska pripomienok ukončené v marci 2009
  • UŠ prijatá v MZ 21.4.2009 - na dopracovanie bol doporučený variant A
  • Čistopis UŠ odovzdaný v 05/2009 je predmetom prerokovania Zmien a doplnkov 02 ÚPN hl. m. SR Bratislavy