Právne predpisy

Mestská časť Bratislava-Ružinov bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

 

 

Najdôležitejšie zákony, ktorými sa riadi mestská časť a jej orgány vo svojej činnosti sú najmä:

Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.) v znení zákona č. 210/2006 Z.z.

zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení zákona č. 255/2007 Z.z.

zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zákona č. 335/2007 Z.z.

zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení zákona č. 445/2004 Z.z.

zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení zákona č. 289/2002 Z.z.

zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení zákona č. 335/2007 Z.z.

zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení zákona č. 568/2007 Z.z.

zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník., v znení zákona č. 659/2007 Z.z.

zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok), v znení zákona č. 122/2006 Z.z.

zák. č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, v znení zák. č. 389/1999 Z. z. a zák. č. 453/2001 Z.z.

zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

zák. č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení zákona č. 103/2003 Z.z.

zák. č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení zákona č. 630/2007

zák. č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce, v znení zákona č. 348/2007 Z.z.

zák. č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon, v znení zákona č. 218/2007 Z.z.

zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení zákona č. 561/2007 Z.z.

zák. č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, v znení zákona č. 192/2007 Z.z.

ústavný zák. č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení zákona č. 545/2005 Z.z.

zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení zákona č. 666/2007 Z.z.

zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení zákona č. 664/2007 Z.z.

zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zákona č. 218/2007 Z.z.

zák. č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení zákona č. 332/2007 Z.z.

Zákon č. 223/2001Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zák. č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, v znení zákona č. 454/2007 Z.z.

zák. č. 364/2004 o vodácha o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon), v znení zákona č. 359/2007 Z.z.

zák. č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení zákona č. 230/205

zák. č. 24/2006 Z. z. – o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení zák. č. 275/2007 Z.z.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Zákon o rybárstve č.139/2002 Z.z.

zák. č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení zákona. č. 198/2007 Z.z.

zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení zákona č. 350/2004 Z.z.

zák. č. 171/2005 Z. z. o lotériách a iných podobných hrách, v znení zákona č. 659/2007 Z.z.

zák. SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

zákon č.1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých

zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene niektorých zákonov

zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene z. ovysokých školách

zákon č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

zák. č. 61/2000 Z. z. osvetovej činnosti, v znení zákona č. 416/2001 Z.z.

zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení zákona č. 577/2007 Z.z.

zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení zákona č. 621/2007 Z.z.

zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení zákona č. 333/2003 Z.z.

zák. SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami, v znení zákona č. 404/2002 Z.z.

182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov anebytových priestorov

443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania aosociálnom bývaní

zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení zákona č. 358/2007 Z.z.

zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení zákona č. 325/2007 Z.z.

zák. č. 634/1992 o chrane spotrebiteľa, v znení zákona č. 264/2006 Z. z.

zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení zákona č. 647/2007 Z.z.

zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení zákona č. 343/2007 Z.z.

zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení zákona č. 674/2006 Z.z.

zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení zákona č. 530/2007 Z.z.

zák. č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, v znení zákona č. 460/2007 Z.z.

zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení zákona č. 343/2007 Z.z.

zák. SNR č. 29/1984 Zb., o sústave základných a stredných škôl, v znení zákona č. 363/2007 (školský zákon)·

zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení zákona č. 689/2006 Z.z.

zák. č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach, v znení zákona č. 596/2003 Z.z.

zák. č. 597/2003 Z.z., o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení zákona č. 689/2006 Z.z.

zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zák. č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 36/2005 Z.z. orodine aozmene adoplnení niektorých zákonov

zák. č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, v znení zákona č. 215/2004 Z.z.

zák. NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, v znení zákona č. 335/2007 Z.z.

zák. NR SR č. 418/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení zákona č. Z.z. 48/2002 Z.z. a v znení zákona č. 644/2007 Z.z.

zák. NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách, v znení zákona č. 335/2007 Z.z.

zák. č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

zák. č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti, v znení zákona č. 39/2007 Z.z.

zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení zákona č. 653/2007 Z.z.

zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR, v znení zákona č. 335/2007 Z.z.

ďalšie zákony platného právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v zbierke zákonov,

 

 

Štatút hl.m. SR Bratislava v znení neskorších dodatkov