Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Prerokovanie Konceptu územného plánu zóny Cvernovka

Mestská časť Bratislava – Ružinov Vás 15. 2. 2016 o 16:00 hod. pozýva do veľkej sály SD Nivy (Súťažná 18) na verejné stretnutie s občianskou verejnosťou, občianskymi iniciatívami, fyzickými a právnickými osobami, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom môžu byť riešením priamo dotknuté.

Mestská časť Bratislava - Ružinov  ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje, že začala v zmysle  § 21 a § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovávať Koncept Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov, spracovateľ: Ing. arch. Peter Žalman, CSc, január 2016.

 

Prerokovanie Konceptu začína 1. februára 2016 a končí dňa 1. marca 2016.

Prerokovanie Konceptu územného plánu zóny Cvernovka

Pripomienky a námietky k spracovanému materiálu je možné uplatniť v termíne do 30 dní odo dňa oznámenia, najneskôr však do 1. marca 2016. Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať (pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Pripomienky a námietky je potrebné podať písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov alebo poštou na adresu : Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov, Referát územného plánu a regionálneho rozvoja, Mierová 21, 827 05 Bratislava.

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia