Kontakty

Oddelenie sociálnych služieb

Kancelária prvého kontaktu - sociálne služby

Telefón: +421 2 48284451
Miestnosť: 33

Nataša Horváthová

Pozícia: kancelária 1. kontaktu - Odbor sociálnych vecí
Telefón: +421 2 48284451
Email:
Miestnosť: 33

Mgr. Darina Molnárová

Telefón: +421 2 48284267
Email:
Miestnosť: 6

Jana Morgošová

Telefón: +421 2 48284285
Email:
Miestnosť: 6

Bc. Andrea Sendrejová

Telefón: +421 2 48284285
Email:
Miestnosť: 6

Mgr. Iveta Nováková

Telefón: +421 2 48284240
Email:
Miestnosť: 8

PhDr. Svetlana Ďuratná

Telefón: +421 2 48284265
Email:
Miestnosť: 8

Mgr. Mária Ščasná

Telefón: +421 2 48284457
Email:
Miestnosť: 5

Mgr. Ivona Krajňáková

Telefón: +421 2 48284457
Email:
Miestnosť: 5

PhDr. Jana Lavová

Telefón: +421 2 48284404
Email:
Miestnosť: 4

Bc. Alena Hrevušová

Telefón: +421 2 48284264
Email:
Miestnosť: 6

Mgr. Dagmar Halo Kollárová

Email:
Miestnosť: 12

Informácie

 • vypracováva koncepčné, metodické a analytické materiály v oblasti sociálnych služieb a ich rozvoja, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na úrovni mestskej časti alebo spolupracuje na ich príprave,
 • vypracováva všeobecne záväzné právne predpisy mestskej časti v oblasti činnosti odboru,
 • vykonáva realizáciu a napĺňanie strategických materiálov mestskej časti v sociálnej oblasti (koncepcie, komunitný plán sociálnych služieb a pod.),
 • zabezpečuje spoluprácu a implementáciu cieľov oddelenia sociálnych služieb s oddelením nájomných bytov,
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo, vrátane bežnej kvalifikácie problému vrátane poradenského usmernenia v oblasti sociálnych služieb, rodinnej politiky, občanom, ktorým bola ukončená nariadená ústavná výchova dosiahnutím ich plnoletosti, ťažko zdravotne postihnutým občanom, starým občanom, nezamestnaným, občanom v sociálnej núdzi, v nepriaznivej sociálnej situácii a občanom bez zabezpečeného bývania,
 • vykonáva koordináciu, tvorbu a implementáciu štandardov a strategických cieľov Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku života,
 • spracováva a pripravuje materiáli určené pre rozhodovaciu činnosť orgánov mestskej časti (starosta, miestna rada, miestne zastupiteľstvo),
 • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu,
 • zabezpečuje poskytovanie finančných príspevkov a jednorazových finančných príspevkov ako aj jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom mestskej časti/dôchodcom, rodinám s deťmi, neprispôsobivým občanom/,
 • vydáva rozhodnutia o udelení pokarhania malololetým a mladistvým pri porušení zákazu  podľa  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických  záchytných izieb v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje výkon opatrovníctva fyzickým osobám pokiaľ je obec súdom ustanovená za opatrovníka,
 • poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec,
 • zabezpečuje pochovávania zosnulých, ktorých pohreb nebol inak zabezpečený.