Kontakty

Oddelenie miestnych daní a podnikateľských činností

Mgr. Peter Tóth

Pozícia: vedúci oddelenia
Telefón: +421 2 48284436
Email:
Miestnosť: 318/A

Anna Schmidt

Telefón: +421 2 48284346
Email:
Miestnosť: 315

Soňa Rybárová

Telefón: +421 2 48284316
Email:
Miestnosť: 316

Hedviga Markuseková

Telefón: +421 2 48284459
Email:
Miestnosť: 317

Informácie

 • zabezpečuje správu miestnych daní v rozsahu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v zmysle štatútu a platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 26/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vedie evidencie daňových subjektov v členení podľa jednotlivých druhov miestnych daní,
 • zabezpečuje registráciu a overovanie daňových priznaní a oznámení o vzniku a zániku daňovej povinnosti,
 • zabezpečuje výrub daní na základe podaných daňových priznaní a oznámení,
 • zabezpečuje výrub daní bez súčinnosti s daňovým subjektom,
 • rozhoduje o opravných prostriedkoch podaných daňovým subjektom,
 • ukladá sankcie,
 • vymáha daňové nedoplatky v rámci daňového exekučného konania,
 • vypracováva všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov na úseku miestnych daní a podnikateľských činností,
 • v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení v prípade, ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzkarne na území mestskej časti a zabezpečuje k nim potrebné podklady (napr. zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov),
 • vedie evidenciu podnikateľských subjektov a poskytuje informácie týkajúce sa podnikateľských aktivít vykonávaných na území mestskej časti na požiadanie príslušných orgánov v rozsahu určenom právnymi predpismi pri dodržaní podmienok ochrany osobných údajov.