Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradenie do nultého ročníka