Projekty MČ

MČ Bratislava-Ružinov sa priebežne uchádza o peniaze z rôznych grantových programov nadácií, samosprávy aj štátnej správy, európskych fondov. S viacerými projektmi uspela a mohla ich zrealizovať.

Názov grantu/výzvy Poskytovateľ grantu Názov podaného projektu Pridelená suma Rok realizácie

Dotácia podľa VZN BSK č. 6/2012 na rok 2016 - malé dotácie

BSK

BSK Bratislava tours 2016

2 500,- € 2016

Dotácia podľa VZN BSK č. 6/2012 na rok 2016

BSK

BSK kultúra ružinovská lýra

10 300,- € 2016

Dotácia podľa VZN BSK č. 6/2012 na rok 2016

BSK

BSK výdajňa potravín 2016

6 000,- € 2016

Naše Mesto

Nadácia Pontis

Maľujeme a upratujeme Ružinov

400,- € 2016

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby/Získaná dotácia pre Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici v Bratislave

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Podpora opatrovateľskej služby

213 954,- € 2016

Poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rekonštrukcia športového povrchu telocviční

(ZŠ Vrútocká - 30 000,-€,

ZŠ Medzilab. - 24 000,- €)

54 000,- € 2016

Poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zariadenie telocviční

(ZŠ Vrútocká 1.000,- €;

ZŠ Medzilab. 1.200,- €;

ZŠ Mierová 200,- €;

ZŠ Nevädzová 1.200,- €)

3 600,- € 2016

Dotácia "Podpora rozvoja športu" z rozpočtovej rezervy predsedu vlády

Úrad vlády Slovenskej republiky Výstavba multifunkčného ihriska s umelým povrchom na Základnej škole Medzilaborecká 40 000,- € 2015
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry BSK FOLKFEST Ružinov 2015 2 500,- € 2015
Projekt "50 centov na obyvateľa" - dotácia podľa VZN BSK č. 6/2012 BSK 50 centov na Ružinovčana 35 330 € 2015
Dotácia podľa VZN BSK č. 6/2012 na rok 2015 BSK Život v Ružinove po 25 rokoch 2 000 € 2015
Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Rekonštrukcia priestorov na Vietnamskej ulici za účelom vytvorenia dvoch nových tried materskej školy 92 000 € 2015
Projekt podpory údržby a opráv ciest – „Oprava ciest" - dotácia podľa VZN BSK č.6/2012 BSK  Rekonštrukcia krytu vozovky na ulici Krasinského 34 427,58 € 2015
"Naša škôlka-náš kraj" dotácia podľa VZN BSK č.6/2012 BSK Vybudovanie detského ihriska pri novovzniknutých elokovaných triedach MŠ Vietnamská 9 000 €  2016
Naše mesto Nadácia Pontis  Vyfarbi sa v Ružinove 400 € 2015
Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality  Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Bratislava Kamerový systém v Ružinove 18 000 €  2015 
"Naša škôlka-náš kraj" dotácia podľa VZN BSK č.6/2012 Bratislavský samosprávny kraj Rekonštrukcia sociálnych priestorov v "našej škôlke" na Palkovičovej ulici 8 000 €  2014
Naše Mesto  Nadácia Pontis Natrite to Ružinovu 400 € 2014
dotácia podľa VZN BSK č. 6/2012 BSK Poď hrať pingpong 5 000 € 2013
Naše Mesto Nadácia Pontis Maľujem, natierame, čistíme a zametáme 200 € 2013
Interný grantový program Nadácia SPP Revitalizácia verejných priestranstiev 12 800 € 2013
Zeleň pre mesto Orange Revitalizácia Dulovho námestia 3 300 € 2013
Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis Nadácia Pontis Cyklotrasy do Ružinova 3 000 € 2012
VZN č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov BSK Prebicyklujeme Ružinov 500 € 2012
VZN č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov BSK Revitalizácia ihriska na Banšelovej 5 000 € 2011
MDVaRV SR 
z OPBK 1.1.2 
Regenerácia sídiel
Revitalizácia verejného priestranstva Ružová dolina 468 068,54 € 2011
19/§47/2007/C Zmuva o  NFP zo dňa 19.9.2007 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave Vzdelávanie zamestnacov MÚ - Prípravný vzdelávací kurz a testovanie za účelom získania certifikátu CEDL

62 930,25 €

1 895 837 Sk
2008
143-53-001 Zmluva o NFP zo dňa 3.8.2005 MVRR SR - INTERREG III A Ako to robia naši susedia? Trhovisko Ružinov - Liesing

30 370,80 €

917 963,37 Sk
2008
141-31-009   Zmluva o NFP zo dňa 3.8.2005 MVRR SR - INTERREG Ako žijú naši susedia? PRIZMA komunikačný most Rakúsko - Slovensko“

228 179,50 €

6 874 135,74 Sk