Miestne dane

S účinnosťou od 1. januára 2020 MČ Bratislava-Ružinov na svojom území v zmysle platného VZN č. 18/2019 z 10. decembra 2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov vyberá a vykonáva správu 4 druhov miestnych daní:

Mestská časť Bratislava-Ružinov je správcom miestnych daní v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach"), ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2004, a zakotvil právny rámec výberu a správy miestnych daní v Slovenskej republike od zdaňovacieho obdobia roku 2005.

 

Zákon o miestnych daniach zaviedol fakultatívne miestne dane, ktoré môže ukladať obec, a to sú:

 • daň z nehnuteľností (v Bratislave ju vyberá Magistrát hl. mesta SR Bratislavy)
 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za ubytovanie (v Bratislave ju vyberá Magistrát hl. mesta SR Bratislavy)
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
 • daň za jadrové zariadenie
 • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je obligatórny (obec ho musí zaviesť; v Bratislave ho vyberá Magistrát hl. mesta SR Bratislavy)

 

V nadväznosti na zákon o miestnych daniach sa v Bratislave upravila deľba pôsobnosti pri správe miestnych daní medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskými časťami, ktorá je v súčasnosti upravená v platnom Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy v čl. 56 a čl. 57. Štatútom teda prenieslo hlavné mesto časť svojej pôsobnosti vo veciach miestnych daní na mestské časti.

Hlavné mesto zverilo mestským častiam do pôsobnosti tieto miestne dane a výkon ich správy:

 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

Ostatné druhy miestnych daní (okrem dane za jadrové zariadenie) a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ich správu si hlavné mesto ponechalo vo svojej pôsobnosti.

Informácia k dani z nehnuteľností

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného znenia Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je správcom dane z nehnuteľností od 1. januára 2005 hlavné mesto SR Bratislava, nie jednotlivé mestské časti.

Všetky podania a dotazy vo veci dane z nehnuteľností je potrebné adresovať na príslušné pracovisko Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na Blagoevovej ulici č. 9.

Poštová adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova 9
P.O. Box 76
850 05 Bratislava 55

E-mail: dane@bratislava.sk

Telefonický kontakt - informácie:
+421 2 59356 111
+ 421 2 59356 954


Bližšie informácie o správe dane z nehnuteľností sú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk .


Miestny poplatok za rozvoj

Mestská časť Bratislava-Ružinov s účinnosťou od 01.03.2017 všeobecne záväzným nariadením č. 18/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Ružinov zaviedla na svojom území miestny poplatok za rozvoj a vykonáva jeho správu v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. .


Kontakt: 
Mgr. Peter Tóth
Oddelenie miestnych daní a podnikateľských činností
Tel. č.: + 421 2 48284436 
Email: peter.toth@ruzinov.sk