Grantové programy

Grantový program sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 19/2017 zo dňa 27.6.2017 a zo dňa 12.12.2017  a  je zameraný  na kultúrno-spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchovu, šport a mládež, sociálnu oblasť, na ochranu a tvorbu životného prostredia, rozvoj komunitného života. 

   

    Žiadosť o grant na rok 2019  (v súboroch na stiahnutie)

    Žiadosť o dotáciu  RTF

Súbory na stiahnutie