Daň za nevýherné hracie prístroje

Mestská  časť  Bratislava - Ružinov  ako  príslušný  správca  dane  vyrubuje  daň  v  zmysle VZN č. 26/2012 z  11.  decembra  2012  o  miestnych  daniach  na  území  mestskej  časti  Bratislava  -  Ružinov

  • Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti na území mestskej časti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje").
  • Nevýherné hracie prístroje sú:elektronické prístroje na počítačové hry,mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
  • Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
  • Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
  • Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 664 eur za kalendárny rok.
  • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca,v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
  • Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, výrobné alebo evidenčné číslo nevýherného hracieho prístroja, miesto a dátum začatia a skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
  • Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je povinná na vhodnom a trvale viditeľnom mieste na každom nevýhernom hracom prístroji uviesť:

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej
osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
b) výrobné alebo evidenčné číslo nevýherného hracieho prístroja,
c) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku nevýherného hracieho prístroja.

 

Kontakt:

Referát miestnych daní a podnikateľských činností

P. Tóth  +421 2 48284436, email: peter.toth@ruzinov.sk