Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 19.09.2018 o 16:00

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s. r. o. 1. polrok 2018
 3. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2018
 4. Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za 1. polrok 2018
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za 1. polrok 2018
 6. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2018
 7. Návrh memoranda o spolupráci Materská škola Ovocné sady Trnávka
 8. Návrh o prevod vlastníckeho práva nehbnuteľnosti stavby: ZD - Radničné námestie 7, Bratislava so súp. č. 2496 na parc. č. 10/2 a 11/1 a pozemkov registra „C" KN parc. č. 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 a 12, kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 5463 vo vlastníctve PRO BIOS spol. s. r. o. neštátnej polikliniky so sídlom Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31 392 946, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Ružinov pre potreby mestskej časti Ružinov.
 9. Návrh na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov
 10. Rôzne
 11. Záver