Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 17.09.2018 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. PRO BIOS KPP KÚPA Radnica Priev.u.č.465 XXVII 17 18
  3. Rôzne
  4. Záver