Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 18.06.2018 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
  3. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2017
  4. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2017
  5. Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za rok 2017
  6. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2017
  7. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018
  8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov
  9. Rôzne
  10. Záver