Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 30.05.2018 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Zápisnice
  3. Rôzne
  4. Záver

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Komisia z dôvodu neprítomnosti členov nebola uznášania schopná.