Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 21.05.2018 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Udelenie verejného ocenenia
    • oboznámenie sa s nominačnými listami navrhnutých občanov
    • kritériá výberu nominovaných
    • návrh 3 nominovaných na ocenenie
  3. Rôzne
  4. Záver