Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 09.05.2018 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ........../2018 zo dňa ............/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku
  3. Návrh na realizáciu revitalizácie športového areálu ZŠ SNP, Ostredková 14
  4. Rôzne
  5. Záver